لباس بچگانه تهران صفحه اول

لباس بچگانه تولیدی تهران صفحه اول

 

کد#۱۹۴۰
نوع پارچه :
سایز:۶۵/۷۰
قیمت:۱۷۵۰۰۰
فرش سری۱۰تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۳۹
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۶۰
قیمت:۱۴۵۰۰۰
فرش سری۱۰تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۹۳۶
نوع پارچه :
سایز:۴۰/۴۵/۵۰/۵۵
قیمت:۱۱۵۰۰۰
فرش سری۲۰تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۳۴
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۶۰
قیمت:۸۹۰۰۰
سایز ۷۰/۶۵
قیمت:۹۸۰۰۰
فرش سری۶تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۳۳
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۶۰
قیمت:۸۲۰۰۰
سایز ۷۰/۶۵
قیمت:۸۸۰۰۰
فرش سری۶تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#بلوز تک۱۹۳۲
نوع پارچه :
سایز ۷۰/۶۵
قیمت:۱۱۴۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#ب۱۹۳۱
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۴۸۰۰۰
سایز ۶۰/۶۵
قیمت:۱۵۴۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۲۹
نوع پارچه :
سایز:۴۰/۴۵
قیمت:۹۹۰۰۰
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۱۹۰۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#بلوز تک۱۹۲۸
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۷۹۰۰۰
سایز ۶۰/۶۵
قیمت:۸۴۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#بلوز تک۱۹۲۸
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۷۹۰۰۰
سایز ۶۰/۶۵
قیمت:۸۴۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۲۷
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۲۵۰۰۰
سایز ۶۰/۶۵
قیمت:۱۲۸۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۲۶
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۲۵۰۰۰
سایز ۶۰/۶۵
قیمت:۱۲۸۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۲۵
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۱۹۰۰۰
سایز ۶۰/۶۵
قیمت:۱۲۵۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۲۴
نوع پارچه
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۸۹۰۰۰
سایز ۶۰/۶۵
قیمت:۹۸۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۲۳
نوع پارچه :
سایز:۴۵/۴۰
قیمت:۱۰۸۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۹۲۲
نوع پارچه :
سایز:۴۵/۴۰
قیمت:۱۰۹۰۰۰
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۱۹۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۲۱
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۰۶۰۰۰
سایز:۶۵/۶۰
قیمت:۱۱۹۰۰۰
فرش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۲۰
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۱۲۰۰۰
سایز:۶۵/۶۰
قیمت:۱۲۶۰۰۰
فرش سری۸و ۱۶تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۱۹
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۶۸۰۰۰
سایز:۶۵/۶۰
قیمت:۷۴۰۰۰
فرش سری۶و۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۱۸
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۶۰
قیمت:۱۲۹۰۰۰
سایز:۶۵/۷۰
قیمت:۱۴۹۰۰۰
فرش سری۸و ۴تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۱۷
نوع پارچه :
سایز:۱تا۷سال
قیمت:۱۵۰۰۰۰
فرش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۱۶
نوع پارچه :
سایز:۲تا۷سال
قیمت:۲۳۰۰۰۰
فرش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۹۱۵
نوع پارچه :
سایز:۲تا۷سال

قیمت:۲۳۰۰۰۰
فرش سری۶و ۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۱۴
نوع پارچه :
سایز:۶۰ ۶۵
قیمت:۱۶۵۰۰۰
فرش سری۸و ۱۶تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۱۳
نوع پارچه :
سایز:۶۰ ۶۵
قیمت:۱۶۵۰۰۰
فرش سری۸و ۱۶تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#هودی تک۱۹۱۲
نوع پارچه :
سایز:۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵
قیمت:۱۱۰۰۰۰
فرش سری۸و ۱۶تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۱۱
نوع پارچه :
سایز:۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵
قیمت:۱۳۸۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۱۰
نوع پارچه :
سایز:۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵
قیمت:۱۳۸۰۰۰
فرش سری۴تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۹۰۹
نوع پارچه :
سایز:۵۰/۵۵
قیمت:۱۲۰۰۰۰
فرش سری۱۶تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۰۸
نوع پارچه :
سایز:۴۰/۴۵/۵۰/۵۵
قیمت:۱۱۰۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۹۰۷
نوع پارچه :
سایز:۳ماه تا۲سال
قیمت:۹۸۰۰۰
فرش سری۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۹۰۶
نوع پارچه :
سایز:۳ماه تا۲سال
قیمت:۹۸۰۰۰
فرش سری۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۸۹۲
نوع پارچه :
سایز:۴تا ۷/۵سال
قیمت:۲۱۲۰۰۰
فرش سری۸/۴تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۹۳
نوع پارچه :
سایز:۸تا۱۴
قیمت:۱۴۰۰۰۰
فرش سری۱۵تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۹۶
نوع پارچه :
سایز:۴۰ ۴۵
قیمت:۹۴۰۰۰
فرش سری۴تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۹۰۴
نوع پارچه : هودی تک
سایز:۴۰/۴۵/۵۰/۵۵
قیمت:۱۱۵۰۰۰
فرش سری۱۶/۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

[ Photo ]
کد#۱۹۰۴
نوع پارچه :
سایز:۴۰/۴۵/۵۰/۵۵
قیمت:۱۱۵۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۹۰۵
نوع پارچه :
سایز:۳۰/۳۵/۴۰/۴۵
قیمت:۹۸۰۰۰
فرش سری۲۴/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۷۶
سایز:۵۰ تا ۵۵
قیمت:۱۱۲۰۰۰
فرش سری ۱۰ تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۸۴
نوع پارچه :
سایز:۴۰ ۴۵
قیمت:۹۸۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۸۳
نوع پارچه :
سایز:۵۰ ۵۵
قیمت:۱۱۰۰۰۰
فرش سری۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۸۱
نوع پارچه :
سایز:۴۰ ۴۵
قیمت:۹۲۰۰۰
فرش سری۸ تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۷۹
نوع پارچه :
سایز:۵۵ ۶۰
قیمت:۱۲۰۰۰۰
فرش سری۱۰ تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۷۲
نوع پارچه :
سایز:۳۵/۴۰/۴۵/۵۰
قیمت:۹۵۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۸۷۱
نوع پارچه :
سایز:۵۰/۴۵
قیمت:۱۱۵۰۰۰
سایز :۵۵/۶۰
قیمت:۱۳۵۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۷۰
نوع پارچه :
سایز:۳۵/۴۰/۴۵
قیمت:۱۰۵۰۰۰
فروش سریی۹تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۸۶۹
نوع پارچه :
سایز:۲/۵تا ۴/۵ سال
قیمت:۱۱۷۰۰۰
سایز:۵تا۷/۵ سال
قیمت:۱۲۰۰۰۰
سایز:۸تا۱۰/۵سال
قیمت:۱۲۳۰۰۰
فروش سریی۳تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۸۶۸
نوع پارچه :
سایز:۲/۵تا ۴/۵ سال
قیمت:۱۱۰۰۰۰
سایز:۵تا۷/۵ سال
قیمت:۱۱۳۰۰۰
سایز:۸تا۱۰/۵سال
قیمت:۱۱۶۰۰۰
فروش سریی۳تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

 

 

کد#۱۸۶۷
نوع پارچه :
سایز ۱۲تا بزرگسال
قیمت ۳۵۰۰۰
فروش حداقل ۶ تایی هر رنگ پک سه تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

 

 

 

کد#۱۸۶۶
نوع پارچه :
سایز ۱۲تا بزرگسال
قیمت ۶۵۰۰۰
فروش حداقل ۶ تایی هر رنگ پک سه تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۶۵
نوع پارچه :
سایز ۳تا ۱۳سال
قیمت ۶۵۰۰۰
فروش سریی۸تایی ۴رنگ داخل پک
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۶۴
نوع پارچه :
سایز ۳تا ۱۳سال
قیمت ۴۰۰۰۰
فروش سریی۸تایی ۴رنگ داخل پک
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۶۲
نوع پارچه :
سایز ۴تا ۱۵سال
قیمت ۱۰۵۰۰۰
فروش سریی۶تایی ۶رنگ داخل پک
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۶۱
نوع پارچه :
سایز ۳ تا ۱۳سال
قیمت ۶۵۰۰۰
فروش سریی۴تایی ۴رنگ داخل پک
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۶۰
نوع پارچه :
سایز ۳ تا ۱۳سال
قیمت ۶۵۰۰۰
فروش سریی۶تایی ۶رنگ داخل پک
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۸۵۱
نوع پارچه :
سایز
قیمت ۶۰۰۰۰
فروش سریی ۳تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۸۴۸
نوع پارچه :
سایز ۵۰ ۵۵
قیمت ۱۱۳۰۰۰
فروش سریی ۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۴۹
نوع پارچه :
سایز:۳۵ ۴۰
قیمت :۸۸۰۰۰
سایز ۴۵ ۵۰
قیمت ۹۸۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۸۴۸
نوع پارچه :
سایز ۵۰ ۵۵
قیمت ۱۱۳۰۰۰
فروش سریی ۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۴۷
نوع پارچه :
سایز:۴۵ ۴۰
قیمت :۱۱۵۰۰۰
سایز ۵۰ ۵۵
قیمت ۱۲۵۰۰۰
فروش سریی۲۴تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۸۴۶
نوع پارچه :
سایز:۳۵تا۵۰
قیمت :۸۵۰۰۰
فروش سریی۲۴تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۸۴۵
نوع پارچه :
سایز:۲۵تا۴۰
قیمت :۷۱۰۰۰
فروش سریی۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۴۴
نوع پارچه : شلوار اسلش
سایز:۷۰ تا ۹۵
قیمت :۷۱۰۰۰
فروش سریی۱۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۴۳
نوع پارچه : شلوار اسلش
سایز:۷۰ تا ۹۵
قیمت :۷۱۰۰۰
فروش سریی۱۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۴۲
نوع پارچه :
سایز:۶۰۵۵
قیمت:۱۴۶۰۰۰
سایز؟۷۰ ۶۵
قیمت:۱۵۶۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۴۱
نوع پارچه :
سایز:۶۰۵۵
قیمت:۱۴۶۰۰۰
سایز؟۷۰ ۶۵
قیمت:۱۵۶۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۴۰
نوع پارچه :
سایز:۴۵ ۵۰
قیمت:۶۸۰۰۰
سایز؟۵۵ ۶۰
قیمت:۱۰۲۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۳۹
نوع پارچه :
سایز۵۵ ۶۰
قیمت۱۰۲۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۳۸
نوع پارچه :
سایز۵۵ ۶۰
قیمت۹۵۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۳۷
نوع پارچه :
سایز۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰
قیمت۹۲۰۰۰
فروش سریی ۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۳۶
نوع پارچه :
سایز:۴۵ ۵۰
قیمت:۸۸۰۰۰
سایز؟۵۵ ۶۰
قیمت:۱۰۲۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۳۵
نوع پارچه :
سایز۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰
قیمت۷۶۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۳۴
نوع پارچه :
سایز۳۵ ۴۰
قیمت۹۴۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۸۳۴
نوع پارچه :
سایز۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰
قیمت۷۸۰۰۰
فروش سریی۱۶تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۸۲۱
نوع پارچه :
سایز:۶۵/۸۰
قیمت:۱۸۸۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۸۲۰
نوع پارچه :
سایز:۳۵/۴۰
قیمت:۱۰۰۰۰۰
سایز:۴۵/۵۰
قیمت:۱۲۵۰۰۰
سایز:۵۵/۶۰
قیمت:۱۳۵۰۰۰
فروش سریی۸تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۸۱۸
نوع پارچه :
سایز:۴۵/۵۰
قیمت:۹۹۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۸۱۷
نوع پارچه :
سایز:۳۵/۴۰
قیمت:۸۹۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۸۱۶
نوع پارچه :
سایز:۴تا ۱۵ سال
قیمت:۱۰۵۰۰۰
فروش سریی۶تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۸۱۵
نوع پارچه :
سایز:۶سال به بالا
قیمت:۱۱۵۰۰۰
فروش سریی۶تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#تک شلوار۱۸۱۴
نوع پارچه :
سایز:۵۰/۶۰
قیمت:۹۸۰۰۰۰
سایز:۶۵/۷۵
قیمت:۱۰۸۰۰۰
سایز:۸۵/۹۰
قیمت:۱۱۸۰۰۰
فروش سریی۹تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۸۱۳
نوع پارچه :
سایز:۵۰/۶۰
قیمت:۱۵۰۰۰۰
سایز؟۶۵/۷۵
قیمت:۱۶۰۰۰۰
فروش سریی۳تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۸۱۲
نوع پارچه :
سایز:۴۰/۳۵
قیمت:۸۰۰۰۰
فروش سریی۱۰تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۸۰۹
نوع پارچه :
سایز:۴۵/۸۰
قیمت:۸۹۰۰۰
فروش سریی۸تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۸۰۸
نوع پارچه :
سایز:۴۵/۸۰
قیمت:۸۹۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۷۹۲
نوع پارچه :
سایز:۵۰/۴۵
قیمت:۸۸۰۰۰
فروش سریی۱۰تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۷۹۱
نوع پارچه :
سایز:۳۵/۴۰/۴۵
قیمت:۹۰۰۰۰
سایز:۶۰/۵۰/۵۵
قیمت:۱۱۵۰۰۰
فروش سریی۹تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۷۹۰
نوع پارچه :
سایز:۳۵/۴۰/۴۵
قیمت:۸۰۰۰۰
سایز:۶۰/۵۰/۵۵
قیمت:۱۰۰۰۰۰
فروش سریی۹تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۶۶
نوع پارچه :
سایز:۶۰ ۶۵
قیمت:۱۲۸۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۶۴
نوع پارچه :
سایز:۴۵ /۴۰
قیمت:۹۲۰۰۰
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۱۲۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۶۳
نوع پارچه :
سایز:۶۰ ۶۵
قیمت:۱۲۸۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۷۶۲
نوع پارچه :
سایز:۴۵ /۵۰
قیمت:۹۷۰۰۰
سایز:۵۵/۶۰
قیمت:۱۱۵۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet

 


 

کد#۱۷۶۱
نوع پارچه :
سایز:۴۵ /۵۰
قیمت:۸۹۰۰۰
سایز:۵۵/۶۰
قیمت:۱۰۸۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۶۰
نوع پارچه :
سایز:۳۰/۳۵
قیمت:۷۶۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۵۹
نوع پارچه :
سایز:۳۰/۳۵
قیمت:۷۶۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۵۸
نوع پارچه :
سایز:۴۵ /۵۰
قیمت:۹۹۰۰۰
سایز:۵۵/۶۰
قیمت:۱۱۸۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۷۵۷
نوع پارچه :
سایز:۲ تا ۴سال
قیمت:۹۷۰۰۰
سایز:۵سال تا ۷سال
قیمت:۱۰۰۰۰۰
سایز :۸تا۱۰سال
قیمت:۱۰۳۰۰۰
فروش سریی۶/۳تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۷۵۱
نوع پارچه :
سایز:۲ تا ۴سال
قیمت:۱۲۰۰۰۰
سایز:۵سال تا ۷سال
قیمت:۱۲۵۰۰۰
سایز :۸تا۱۰سال
قیمت:۱۲۸۰۰۰
فروش سریی۶/۳تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

کد#۱۷۴۹
نوع پارچه :
سایز:۲ماه تا ۴سال
قیمت:۱۰۰۰۰۰
سایز:۵سال تا ۷سال
قیمت:۱۰۵۰۰۰
سایز :۸تا۱۰سال
قیمت:۱۰۸۰۰۰
فروش سریی۶/۳تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#هودی با تاپ۱۷۴۷
نوع پارچه :
سایز:۳۴ ۳۶ ۳۸ ۴۰
قیمت:۱۴۵۰۰۰
فروش سریی۱۶/۸تایی
تولید:چین

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۴۴
نوع پارچه :
سایز:۹تا۲۴ماه
قیمت:۲۲۰۰۰۰
فروش سریی۳تایی
تولید:چین

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۴۳
نوع پارچه :
سایز:۹تا۲۴ماه
قیمت: ۲۲۰۰۰۰
فروش سریی۳تایی
تولید:چین

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۴۲
نوع پارچه :
سایز:۹تا۲۴ماه
قیمت :۲۲۰۰۰۰
فروش سریی۳تایی
تولید:چین

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۴۰
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۸۹۰۰۰
سایز:۶۵/۶۰
قیمت:۱۰۵۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

لطفا روی عکس کلیک کنید

 

کد#۱۷۳۹
نوع پارچه :
سایز:۴۰ ۴۵
قیمت:۷۴۰۰۰
فروش سریی ۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۳۸
نوع پارچه :
سایز:۴۵ ۵۰
قیمت:۸۲۰۰۰
فروش سریی ۱۰تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۳۷
نوع پارچه :
سایز:۴۰ ۳۵
قیمت:۷۴۰۰۰
فروش سریی ۱۰تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۳۷
نوع پارچه :
سایز:۵۵ ۶۰
قیمت:۹۲۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۳۶
نوع پارچه :
سایز:۴۵/۵۰
قیمت:۷۹۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۳۰
نوع پارچه : قواره دار
سایز:۴۵ ۵۰
قیمت:۶۰۰۰۰
سایز :۵۵ ۶۰
قیمت ۶۵۰۰۰
فروش سریی ۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۲۶
نوع پارچه :
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۳۲۰۰۰
سایز :۶۰ ۶۵
قیمت ۱۴۲۰۰۰۰
فروش سریی ۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۷۱۸
نوع پارچه :سویشرت ورزشی
سایز:۳ تا ۸ سال
قیمت:۶۵۰۰۰
تولید:چینی
سری۴تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۱۷
نوع پارچه :سویشرت ورزشی
سایز:۱۸ تا۱۰ سال
قیمت:۷۵۰۰۰
تولید:چین
سری۴تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۱۶
نوع پارچه :سویشرت ورزشی
سایز:۲ تا ۵ سال
قیمت:۶۵۰۰۰
تولید:چین
سری۴تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۱۵
نوع پارچه :ورزشی
سایز:۱۸ تا ۸ سال
قیمت:۷۵۰۰۰
تولید:چین
سری۴تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۱۴
نوع پارچه :یشمی
سایز:۳ تا ۸ سال
قیمت:۲۶۰۰۰۰
تولید:ایران
سری ۵ تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۱۳
نوع پارچه :قرمز
سایز:۳ تا ۸ سال
قیمت:۲۶۰۰۰۰
تولید:ایران
سری ۵ تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۷۱۲
نوع پارچه :امشکی
سایز:۳ تا ۸ سال
قیمت:۲۶۰۰۰۰
تولید:ایران
سری ۵ تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۷۱۱
نوع پارچه :ابی
سایز:۳ تا ۸ سال
قیمت:۲۶۰۰۰۰
تولید:ایران
سری ۵ تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۱۰
نوع پارچه :قرمز
سایز:۳ تا ۸ سال
قیمت:۲۶۰۰۰۰
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۰۹
نوع پارچه :یشمی
سایز:۳ تا ۸ سال
قیمت:۲۶۰۰۰۰
تولید:ایران
سری ۵ تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۰۸
نوع پارچه :سورمه ای
سایز:۳ تا ۸ سال
قیمت:۲۶۰۰۰۰
تولید:ایران
سری ۵تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۰۷
نوع پارچه :مشکی
سایز:۳ تا ۸ سال
قیمت:۲۶۰۰۰۰
تولید:ایران
سری ۵ تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۰۶
نوع پارچه :
سایز:۳ تا ۸ سال
قیمت:۲۶۰۰۰۰
تولید:ایران
سری ۵ تایی

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

 

 

 

 

 

کد# ۱۶۶۲
نوع پارچه :پشمی داخل خز
سایز:۵تا ۷ سال
قیمت ۱۷۵۰۰۰
سایز ۸تا ۱۱ سال
قیمت:۱۸۰۰۰۰
فروش سریی ۳تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۶۹
نوع پارچه :
سایز:
قیمت:۸۴۰۰۰
سایز ۵۰ ۵۵
قیمت ۹۰۰۰۰
فروش سریی ۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۶۸
نوع پارچه :
سایز:۰تا۳سال
قیمت:۱۲۴۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۶۷
نوع پارچه :
سایز:۳تا۱سال
قیمت:۱۷۳۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۶۶
نوع پارچه :
سایز:۲ تا۱سال
قیمت:۱۳۸۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۶۵
نوع پارچه :
سایز:۲ تا۴سال
قیمت:۱۸۳۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۶۴
نوع پارچه :
سایز:۳ماه تا۹ماه
قیمت:۱۳۸۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۶۲
نوع پارچه :
سایز:۲تا۱ سال
قیمت:۱۴۳۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۶۱
نوع پارچه :
سایز:۲تا۵ سال
قیمت:۱۸۸۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۶۰
نوع پارچه :
سایز:۲تا۱ سال
قیمت:۱۳۸۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد# ۱۶۶۰
نوع پارچه :
سایز:۲تا۱ سال
قیمت:۱۳۸۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۵۸
نوع پارچه :
سایز:۳ماه تا۱ سال
قیمت:۱۳۵۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۵۷
نوع پارچه :
سایز:۴ماه تا۱۸ ماه
قیمت:۱۸۷۰۰۰
فروش سریی ۱۲/۴تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد# ۱۶۵۶
نوع پارچه :
سایز:۳ماه تا۱ سال
قیمت:۱۷۲۰۰۰
فروش سریی ۶/۱۲تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۶۵
نوع پارچه :
سایز:۴۵ /۵۰
قیمت:۹۹۰۰۰
سایز:۵۵/۶۰
قیمت:۱۱۹۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۶۸
نوع پارچه :
سایز:۶۵ /۶۰
قیمت:۱۳۰۰۰۰
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۱۳۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

لطفا رو عکس کلیک کنید

کد#۱۷۶۷
نوع پارچه :
سایز:۶۵ /۶۰
قیمت:۱۲۸۰۰۰
سایز:۵۵/۵۰
قیمت:۱۱۲۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۸۷
نوع پارچه :
سایز:۳۵/۴۰/۴۵/۵۰
قیمت:۱۸۴۰۰۰
فروش سریی۴تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

 

کد#۱۷۸۶
نوع پارچه :
سایز:۶/۵ تا۴سال
قیمت:۱۳۰۰۰۰
سایز:۹/۵تا۷سال
قیمت:۱۳۳۰۰۰
فروش سریی۳/۶تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۸۱
نوع پارچه :
سایز:۵۵تا۸۰
قیمت:۱۹۸۰۰۰
فروش سری۶تایی
تولید:چین

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۸۵
نوع پارچه :
سایز:۳/۵ تا۶سال
قیمت:۱۴۵۰۰۰
سایز:۶/۵تا۹سال
قیمت:۱۵۰۰۰۰
فروش سریی۳/۶تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۸۵
نوع پارچه :
سایز:۳ تا ۸سال
قیمت:۱۱۳۰۰۰
فروش سریی۶تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۸۳
نوع پارچه :
سایز:۳ تا ۵سال
قیمت:۶۵۰۰۰
سایز:۶سال تا ۸سال
قیمت:۶۸۰۰۰
سایز :۹تا۱۱سال
قیمت:۷۱۰۰۰
فروش سریی۶/۳تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۸۲
نوع پارچه :
سایز:۲تا۶/۵سال
قیمت:۱۶۵۰۰۰
فروش سری۵تایی
تولید:چین

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۷۴
نوع پارچه :
سایز:۳تا۷ سال
قیمت:۱۲۸۰۰۰
فروش سری۵تایی
تولید:چین

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۸۸
نوع پارچه :
سایز:۳۵/۴۰/
قیمت:۷۳۰۰۰
فروش سریی۸تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد۱۷۷۹
نوع پارچه :
سایز:۴۵/۴۰
قیمت:۱۱۰۰۰
سایز:۵۵ ۵۰
قیمت:۱۳۲۰۰۰
سایز :۶۵ ۶۰
قیمت ۱۴۲۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد۱۷۷۷
نوع پارچه
سایز:۵۵ ۵۰
قیمت:۱۲۹۰۰۰
سایز :۶۵ ۶۰
قیمت :۱۳۹۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد۱۷۷۶
نوع پارچه
سایز:۵۵ ۵۰
قیمت:۱۲۹۰۰۰
سایز :۶۵ ۶۰
قیمت :۱۳۹۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد۱۷۷۵
نوع پارچه
سایز:۵۵ ۵۰
قیمت:۱۲۹۰۰۰
سایز :۶۵ ۶۰
قیمت :۱۳۹۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۶۷
نوع پارچه : جین
سایز:۳تا ۷سال
قیمت :۱۳۵۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد#۱۷۶۶
نوع پارچه :میکرو
سایز:۳تا ۷سال
قیمت :۱۳۰۰۰۰
فروش سریی۶/۱۲تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet

 


 

کد#۱۷۷۴
نوع پارچه :
سایز:۳تا۷ سال
قیمت:۱۲۸۰۰۰
فروش سری۵تایی
تولید:چین

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد۱۷۷۲
نوع پارچه :
سایز:۴۵/۵۰
قیمت:۱۲۱۰۰۰
سایز:۵۵ ۶۰
قیمت:۱۳۹۰۰۰
سایز :۶۵ ۷۰
قیمت :۱۴۹۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد۱۷۷۱
نوع پارچه :
سایز:۵۵ /۵۰
قیمت:۱۲۹۰۰۰
سایز:۶۵/۶۰
قیمت:۱۳۹۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


کد۱۷۷۰
نوع پارچه :
سایز:۵۵ /۵۰
قیمت:۱۲۹۰۰۰
سایز:۶۵/۶۰
قیمت:۱۳۹۰۰۰
فروش سریی۸تایی
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet

 


 

کد#۱۷۶۹
نوع پارچه : تریکو
سایز:نوزادی تا ۴سال
قیمت :۳۸۰۰۰
فروش سریی۳تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet


 

کد#۱۷۶۸
نوع پارچه : میکرو
سایز:۳تا ۷سال
قیمت :۱۲۵۰۰۰
فروش سریی۵تایی هر رنگ
تولید:ایران

جهت سفارش با واتساپ و تلگرام پیام بگذارید

۰۹۱۰۸۴۴۴۸۸۸
۰۷۶۳۵۲۶۵۳۴۹
پیج اینستاگرام کدخدانت

instagram.com/kadkhodanet

کانال تلگرام کدخدانت

t.me/kadkhodanet

 


 

 

 

 

 

محصولات بیشتر تهران و قشم
روی لینک های پایین کلیک کنید

 

شلوار و شرتک بچه گانه تهران

 

لباس بچه گانه قشم

 

لباس زنانه تهران

 

لباس زنانه قشم

 

کفش و کیف