هودی و پیراهن کلاهدار

 

 

کد: ۳۳۴

سویشرت نقلی میکس – رنگ انتخابی نیست

بسته ۱۲ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۴۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد: ۳۱۳

سویشرت برند اورجینال

بسته ۴ عددی

رده سنی : ۷ تا ۱۲ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۹۸۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد: ۲۲۶ – ۲۲۵ – ۲۲۴ – ۲۲۳

هودی کشمیر – رنگ انتخابی

بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۹ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۳۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد: ۴۶۶

پیراهن هودی کلاهدار – پارچه کشمیر

سر استین کشبافت دارد – طرح انتخابی نیست

بسته ۶ عددی – ۶ طرح مطابق عکس دارد

رده سنی : ۲ تا ۱۱ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۶۰ عددی ۲۱۵۰۰۰ تومان – ۳۶ عددی ۲۱۹۰۰۰ تومان

۲۴ عددی ۲۲۲۰۰۰ – تومان ۱۲ عددی ۲۲۵۰۰۰ – ۶ عددی ۲۲۹۰۰۰

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد: ۲۰۱

سویشرت سفید حیوانات – برند اورجینال

بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۴ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۷۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد: ۲۱۱

سویشرت نقلی برند اورجینال Fox & Bunny

بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳-۴ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۶۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد: ۲۱۰

سویبشرت تو کرک – برند اورجیناال

بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۵ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۸۵ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد: ۳۲۸

هودی

بسته ۶ عددی

رده سنی : ۳ ماه تا ۳ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۴۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد: ۳۳۲

هودی دخترانه پروانه

بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۸۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد : ۲۷۲ – ۲۷۳ – ۲۷۴ – ۲۷۵

هودی کشمیر – کیفیت عالی

رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۹ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۳۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : ۱۹۹

هودی برند اورجینال – کیفیت عالی

بسته ۱۳ عددی

رده سنی : ۵ تا ۱۰ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۳۴۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد : ۹۹۱۷

هودی – کیفیت عالی

رنگ انتخابی – بسته ۴ عددی

رده سنی : ۷ تا ۱۲ سال

تولید کشور : چین

قیمت عمده : ۲۷۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۹۹۱۱

هودی – کیفیت عالی

رنگ انتخابی – بسته ۴ عددی

رده سنی : ۷ تا ۱۲ سال

تولید کشور : چین

قیمت عمده : ۲۷۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

 

کد : ۱۱۳

هودی کشمیر – کیفیت عالی

رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۵۸۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۱۱۰

هودی کشمیر – کیفیت عالی

رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۸ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۶۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۱۲۰ – ۱۲۱

هودی – کیفیت عالی

رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۲ تا ۸  سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۷۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۱۱۸ – ۱۱۹

هودی – کیفیت عالی

رنگ انتخابی – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۶ ماه تا ۳ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۵۸۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۸۰۰۶

هودی کشمیر – کیفیت عالی

بسته ۶ عددی

رده سنی : ۵ تا ۱۲ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۳۸۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


کد : ۸۰۰۵

پیراهن کشمیر کلاهدار – کیفیت عالی

بسته ۶ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۲ تا ۹ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۱۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶


 

کد : ۸۰۰۴

هودی دخترانه – کیفیت عالی

بسته ۴ عددی – رنگ انتخابی

رده سنی : ۱۰ تا ۱۶ سال

تولید کشور : چین

قیمت عمده : ۲۴۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶

 


کد : ۸۰۰۲

هودی کشمیر – کیفیت عالی و قوی  – بسته ۶ عددی

رده سنی : ۵ تا ۱۲ سال

تولید کشور : بنگلادش

قیمت عمده : ۲۵۵۰۰۰ تومان

شماره همراه واتساپ تلگرام : ۰۹۱۷۱۶۷۰۴۰۶